V roku 2009 sa spoločnosť MANEX stala držiteľom certifikátu ISO 9001:2009 a tento Systém manažérstva kvality používa v oblasti výroby, montáže aj servisu. Pre naplnenie cieľa vyrábať na Slovensku "Švédsku" kvalitu spoločnosť vypracovala interný systém výroby a dodržiavania kvality, systém archivácie výrobnej dokumentácie pre prípad opakovanej výroby.

MANEX si je vedomý toho, že všetky jeho činnosti priamo vplývajú na životné prostredie a na celú spoločnosť. Preto sme sa v roku 2014 rozhodli zaviesť Systém environmentálneho manažérstva - certifikát ISO 14001:2005.

Našim spolupracovníkom poskytujeme aj možnosť ďalšieho profesijného rozvoja, vzdelávania a kariérneho postupu. Usilujeme sa vytvoriť príjemné pracovné prostredie, vďaka ktorému zvyšujeme pohodlie našich zamestnancov. Sme si vedomí, že k vynikajúcemu úspechu firmy potrebujeme ich skvelú prácu a tú vedia vykonávať iba na to vhodnom prostredí. Preto sme hrdí, že sa nám podarilo získať v roku 2014 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009.

MANEX verí v silu a potenciál inovácií a preto dlhé roky rozvíja spoluprácu s Technickou Univerzitou v Košiciach. Zapája sa taktiež do vedeckých a výskumných projektov, ktoré dávajú možnosť vzniku unikátnym technickým riešeniam. Pravidelne sa zúčastňujeme na medzinárodnej robotickej konferencii ROBTEP, kde máme možnosť prednášať a prezentovať naše unikátne riešenia zavedené v praxi a dozvedieť sa o najnovších trendoch a vynálezoch na zahraničných Fakultách Robotiky.

Každoročne navštívime viacero veľtrhov a výstav v zahraničí. Porovnávame sa s konkurenciou, sledujeme aktuálne technologické trendy a upevňujeme kontakty s obchodnými partnermi. Na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme na Exportných fórach a Kooperačných burzách.


CERTIFIKÁTY